Pedagogisch coach

Kinderdagverblijf Bloem beschikt conform de eisen van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (hierna: wet IKK), over een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach.

Werkzaamheden pedagogisch beleidsmedewerker en coach
De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich minimaal 250 uur per jaar (50 uur per locatie) bezig met het schrijven, aanpassen en implementeren van het pedagogisch beleid.

De pedagogisch coach is 10 uur per jaar, per fte beschikbaar voor coaching. Dit geldt ook voor beroepskrachten met een flexibele inzet. Dit houdt in dat zij, voor 5 locaties met in totaal 10 groepen minimaal 550 uur per jaar besteedt aan het coachen van medewerkers. Dat komt neer op gemiddeld een uur per week, per groep.

Kwalificatie-eisen en functiebeschrijving
Er worden kwalificatie-eisen gesteld aan de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach. Daarbij wordt verwezen naar de regelgeving in de cao. In de cao is bepaald welke opleidingen geschikt zijn voor beide functies. De pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach zijn beide gekwalificeerd.
Manier van werken
De pedagogisch coach is gemiddeld 1 uur per week per groep aanwezig om te observeren. Naar aanleiding van deze observaties heeft zij met alle medewerkers individueel gesprekken over de manier van werken. Er wordt nagegaan of er volgens de richtlijnen en het beleid gewerkt wordt. Ook is er ruimte voor de medewerker om met de coach te delen of er dingen zijn waar zij tegenaan loopt in haar werk. Er wordt dan gezamenlijk gekeken wat er eventueel nodig of mogelijk is om de medewerker (nog) beter te laten functioneren. Naast de persoonlijke coaching van medewerkers, leidt de pedagogisch coach drie à vier keer per jaar deskundigheidsbevorderingen en eens per jaar een studiedag, waarin aandacht besteed wordt aan pedagogische thema’s en waar ruimte is voor casusbespreking en intervisie.

De pedagogisch coach houdt een logboek bij van ieder bezoek. Hierin staat welke groep zij heeft bezocht en in het kort wat er besproken is. Ook heeft de coach wekelijks overleg met de pedagogisch beleidsmedewerker om er voor te zorgen dat wat er terugkomt van de groepen zijn weg vindt in het beleid en andersom.

Advies
De pedagogisch coach is tevens aanspreekpunt en vraagbaak voor medewerkers bij problemen met kinderen. De pedagogisch coach kan gevraagd, of ongevraagd mee kijken naar het gedrag van een kind en vervolgens advies geven over hoe hiermee om te gaan op de groep.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]